Tổng cục Hải quan phê duyệt, ban hành đề án liêm chính hải quan giai đoạn 2019 - 2020

Thứ sáu - 22/03/2019 22:08
Thứ nhất: Về thể chếTiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, quy trình thủ tục hải quan theo hướng tuân thủ các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, Luật Hải quan, Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng mô hình Hải quan điện tử.
Thứ hai: Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Với mục tiêu thủ tục hải quan được thực hiện mọi nơi, mọi lúc và mọi phương tiện, các giải pháp về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đề ra là chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông quan điện tử; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hải quan; xây dựng và hoàn thiện mô hình địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tập trung cho nhiều Chi cục; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.
Thứ ba: Về quản lý thuế
Mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử và hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử thân thiện với người dùng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thứ tư: Về công tác kiểm soát hải quan
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất liên quan đến lĩnh vực kiểm soát hải quan; ứng dụng, khai thác triệt để công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn, đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức kiểm soát hải quan hiện đại với truyền thống; tăng cường quan hệ đối tác trong trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp nghiệp vụ trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Thứ năm: Về công tác quản lý rủi ro
Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình làm cơ sở cho việc triển khai thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro; triển khai áp dụng quản lý rủi ro để quyết định lựa chọn kiểm tra, giám sát hải quan; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để giảm tỷ lệ chuyển luồng kiểm tra của các Chi cục đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp chuyển luồng tùy tiện; công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh bảo; nghiên cứu triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác quản lý tuân thủ trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan…
Thứ sáu: Về công tác kiểm tra sau thông quan
Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đáp ứng cải cách hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh thực hiện chương trình doanh nghiệp ưu tiên và công nhận lẫn nhau với Hải quan các nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong việc thu thập thông tin và đánh giá doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.
Thứ bảy: Về tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Hệ thống tổ chức bộ máy hải quan các cấp cần được kiện toàn theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sử dụng biên chế hiệu quả và quản lý hải quan điện tử; từng bước áp dụng phương thức điện tử trong quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động hải quan nhằm nâng cao hiệu quả công việc; từng bước đổi mới phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm, nâng cao hiệu suất làm việc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao tính khoa học, công bằng, minh bạch cho các hoạt động quản lý nguồn nhân lực.
Thứ tám: Về công tác thanh tra – kiểm tra
Thường xuyên kiện toàn và bổ sung thêm lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra; thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đảm bảo chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ và các nguồn lực cần thiết khác cho đội ngũ cán bộ công chức thanh tra chuyên ngành; mở rộng đối tượng thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về tuyên truyền pháp luật và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật cho cán bộ công chức, doanh nghiệp và người dân; thiết lập hệ thống trung tâm giám sát trực tuyến cấp Tổng cục và một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, địa bàn trọng điểm để giám sát, theo dõi, xử lý công việc của công chức hải quan thực thi công vụ; vận hành hệ thống đường dây nóng xuyên suốt từ cấp Tổng cục đến các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan…
Thứ chín: Về công nghệ thông tin
Nâng cao khả năng kiểm soát hải quan bằng phương thức điện tử; nâng cao mức độ tự động hóa của quy trình nghiệp vụ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với các lĩnh vực chưa thực hiện; tăng cường an ninh, an toàn cho hệ thống CNTT; đồng thời xây dựng, bổ sung hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS chưa triển khai như quản lý hàng hóa đặc thù, quản lý hàng hóa lưu giữ tại kho và khu vực ưu tiên, quản lý miễn, giảm, hoàn thuế.
Thứ mười: Về mối quan hệ hải quan, doanh nghiệp
Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan, nâng cao chất lượng giám sát thực thi pháp luật và mở động hoạt động hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp; đào tạo kiến thức, kỹ năng về phát triển quan hệ đối tác cho cán bộ công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lập kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung liên quan thuộc phần “Các giải pháp cụ thể về Liêm chính hải quan cần thực hiện trong giai đoạn 2019-2020” trình Lãnh đạo Tổng cục trước 30/4/2019./.
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây